Rekrutacja

Dokumenty do pobrania:

 DEKLARACJE RODZICÓW


ZGŁOSZENIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zasady zgłoszenia: 

1. Szkoła prowadzi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
2. Aby zgłosić dziecko do oddziału należy wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły) i złożyć ją w sekretariacie szkoły czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00. Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą do 31.03.2016 r.


 Dokumenty do pobrania:

 UCHWAŁA Nr  XI/2015/2016     

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO OODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


 

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zasady zgłoszenia:

1.         W roku szkolnym 2016/2017, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dzieci urodzone w 2009 roku oraz dzieci urodzone w 2010 r. na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

2.     Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

3.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria: 

 Uchwała   Nr XI/2014 /2016

 Dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY