Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Informacja dotycząca strajku

Informacja dotycząca strajku

Drodzy rodzice i opiekunowie,

Przeprowadzone w naszej szkole referendum strajkowe wykazało, że 86,8% pracowników opowiada się za przeprowadzeniem w szkole akcji strajkowej. Wobec powyższego istnieje uzasadniona obawa, iż od poniedziałku, 8 kwietnia br., jako dyrektor szkoły nie będę mieć pełnej możliwości zapewnienia dzieciom należytej opieki.

Zwracam się do Państwa, drodzy rodzice i opiekunowie, o wykazanie się zrozumieniem i zapewnienie dzieciom opieki poza szkołą. Proszę także o zaznajomienie się z poniższą, przygotowaną przez ZNP, informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół, w których odbędzie się strajk.

Z wyrazami szacunku, 

 Barbara Markowska

 Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do szkół, w których odbędzie się strajk.

Rodzic/opiekun dziecka do lat 8

Informujemy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).                                                                 Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w szkole, do której uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności pracownik jest zobowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica / opiekuna w pracy z powodu zamknięcia  szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu koniczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru składki  (art 35 ust. 1 ww. ustawy). Powyższe uprawnieni przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogą zapewnić dziecku opiekę.

By uzyskać zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć u pracodawcy lub w ZUS oświadczenie o nieoczekiwanym zamknięciu placówki oraz odpowiedni wniosek (ZAS-36)

Rodzic/opiekun ucznia do lat 14

Każdemu rodzicowi pracującemu na umowę o pracę przysługują 2 dni na opiekę nad „dzieckiem zdrowym”, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – art. 188 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917)

Rodzic / opiekun każdego ucznia

Urlop na żądanie – pracownik nie musi wcześniej uzasadniać z przełożonym wolnego, trzeba go jednak uprzedzić       w konkretnym dniu, że nie będzie nas w pracy – art. 1672 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917).

Data dodania: 2019-04-05 12:11:21
Data edycji: 2019-04-05 12:11:38
Ilość wyświetleń: 173

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

RODO

Klauzule informacyjne zgodne z wytycznymi RODO.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook