Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - PLIKI DO POBRANIA

KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - PLIKI DO POBRANIA

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 
 

PRZYPOMINAMY, ŻE:

 

 • świadczenia przyznawane są na wniosek złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Prosimy
  o składanie wniosków u p. Dariusza Cybulskiego, pok. 01, tel. 52/3973496, wew. 349
  – w  terminach: w sprawie stypendium szkolnego: do dnia 15 września danego roku szkolnego,
  a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego;

w sprawie zasiłku szkolnego: nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku;

 • każdy druk wniosku składa się z czterech części, w tym:
 • CZĘŚĆ A: „Wnioskodawca”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu,
 • CZĘŚĆ B: „Informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu – informacji o dochodzie nie wypełniają wnioskodawcy (rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń), których rodzina (tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe) korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, pod warunkiem, że wywiad środowiskowy został sporządzony w miesiącu złożenia wniosku o stypendium i/lub zasiłek szkolny,
 • CZĘŚĆ C: „Oświadczenia wnioskodawcy”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu,
 • ZAŁĄCZNIK NR 1: „Informacje o uczniu ubiegającym się o stypendium/zasiłek”, należy wypełnić oddzielnie dla każdego ucznia, np.: jeżeli rodzic ubiega się o świadczenie dla trojga dzieci – niniejszy załącznik wypełnia 3 razy;  
 • wzory wniosków dostępne są:
 • na stronie internetowej gminy Chojnice - http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=323,
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach;
 • uprawnionymi do otrzymania stypendium i/lub zasiłku szkolnego - od 1 września 2019 r. będą:
 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 r.ż.;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • prawo do uzyskania:
 • stypendium szkolnego posiadają uczniowie, wychowankowie i słuchacze, o których mowa w pkt „d”, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
  w rodzinie (tj. spokrewnionych lub niespokrewnionych osób, pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
  a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, nie może być większa niż 528 zł,
a w przypadku pełnoletniego ucznia prowadzącego samodzielnie gospodarstwo domowe 701 zł (wysokość dochodu  oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 3- ust. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507);

 • zasiłku szkolnego posiadają uczniowie, wychowankowie i słuchacze, o których mowa w pkt „d”, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (tj.: zdarzenie, które jest zależne od wystąpienia zewnętrznych, nagłych, nieprzewidywalnych, niemożliwych do uniknięcia – przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy – okoliczności, np.: kradzież mienia, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członka rodziny ucznia, pożar, powódź, itp.).

Nie obowiązuje kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt. „e”.

 • formami stypendium szkolnego są:
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, muzycznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę, kółek zainteresowań
  i innych poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia;
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym obejmującej, w szczególności:

zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, pomocy edukacyjnych, w tym multimedialnych programów edukacyjnych, instrumentów muzycznych, mikroskopu, sprzętu sportowego, wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych, stroju sportowego/gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, przy czym w skład stroju zakupionego w ramach stypendium szkolnego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa i spodnie sportowe lub dres, kimono, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, obuwie typu sportowego/gimnastycznego /np. adidas, halówki, baletki/, przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego przez ucznia, w tym pokrycie kosztów abonamentu internetowego, zakup komputera, oprogramowania, części do komputera, tuszy do drukarek i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu czy kosztów zakupu posiłków – dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
 • świadczenia pieniężne – w sytuacji stwierdzenia przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, braku możliwości przyznania stypendium w ww. formach;
 • formami zasiłku szkolnego są:
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym;
 • świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;
 • do złożenia wniosku o przyznanie stypendium i/lub zasiłku szkolnego uprawnieni są:
 • rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia lub upoważniony przez pełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń/ słuchacz,
 • odpowiednio, dyrektorzy placówek, o których mowa w pkt. „d”;
 • do wniosku należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające:
 • wysokość dochodów netto, uzyskanych – przez poszczególnych członków rodziny
  – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku - lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (szczegółowe informacje zostały zawarte w pouczeniu zamieszczonym we wniosku);
 • występowanie w rodzinie ucznia trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej, np.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem, narkomanią, itp., : zaświadczenie lekarskie itp.;
 • załącznik nr 1 – wypełniony oddzielnie dla każdego ucznia;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia/ słuchacza do szkoły/ kolegium/ ośrodka (z podaniem klasy, szkoły do której uczeń/ słuchacz uczęszcza).
 • wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, o zmianie lub ustaniu przyczyn/y, które/a stanowiły/a podstawę do przyznania stypendium (np.: wzrost dochodu, zaprzestanie nauki przez ucznia, itp.);
 • stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę jego przyznania, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Data dodania: 2019-09-05 15:59:30
Data edycji: 2019-09-05 16:05:27
Ilość wyświetleń: 976

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z wytycznymi RODO.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook